Shop by Chinese Tea Farmer

Family Owned Tea Farm in Jinggu, Puer, Yunnan Province, China. 

Kai Wei, Tea Farming Family in Yunnan, China

Chinese Tea Master Grandma Yang Xue Fang

Shana Zhang, Certified Chinese Tea Expert by International Tea Academy

4th Generation Tea Farmer in Chang Bai Mountain