Back Yard - Jian Shui Pottery Teapot


Unique and Inimitable
Artisan: Zhang Jian Sheng
Origin: Jian Shui Pure Natural Clay

clay: Jian Shui Purple Clay
capacity: 230 cc
spout to handle: 11 cm
height: 8 cm
width: 8 cm
lid diameter: 5.5cm
lid height: 4 cm
Related Items