Deep Grace and Generosity - Jian Shui Pottery Mug


Unique and One-of-a-kind
Artisan: Zhang Jian Sheng
Origin: Jian Shui Pure Natural Clay

clay: Jian Shui Purple Clay
capacity: 230 cc
spout to handle: 12cm
height: 7.5 cm
width: 8.5 cm
lid diameter: 5.5 cm
lid height: 4 cm
Related Items