Heaven and Earth Mingle - Jian Shui Pottery Teapot

Unique and One-of-a-kind
Artisan: Zhang Jian Sheng
Origin: Jian Shui Pure Natural Clay

clay: Jian Shui Purple Clay
capacity: 220cc
spout to handle: 13cm
height: 10.5cm
width: 8cm
lid diameter: 6cm
lid height: 4.5cm
Related Items