The Seed of Buddha - Jian Shui Pottery Teapot

Unique and One of a kind

Artisan: Zhang Jian Sheng

Origin: Jian Shui Pure Natural Clay

clay: Jian Shui Purple Clay

capacity: 230 cc

spout to handle: 13cm

height: 8.5 cm

width: 10cm

lid diameter: 6.5 cm

lid height: 4 cm